PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »Koncert Nina Pušlar«

 

Organizator
1. člen
Organizator nagradne igre je podjetje Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju imenovan tudi: »Merkur zavarovalnica« ali »organizator«).
Namen nagradne igre
2. člen
Organizator organizira nagradno igro v reklamne namene za obiskovalce Facebook in/ali Instagram strani in v namene večje prepoznavnosti Facebook in Instagram strani Merkur zavarovalnice.
Potek nagradne igre
3. člen
Nagradna igra poteka na družabnih omrežjih Facebook in Instagram, in sicer od 7.12.2023 do vključno 12.12. 2023 do 24. ure. Nagrajenci bodo objavljeni 13.12.2023 ob 10. uri na Facebook in Instagram profilu Merkur zavarovalnice, med komentarji objave. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. ji v nagradni igri ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko le osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Udeleženec nagradne igre
4. člen
Udeleženec v nagradni igri postane vsaka oseba, ki v komentar Facebook in/ali Instagram nagradne igre označi osebo, s katero bi šel/šla na koncert Nine Pušlar v dvorani Stožice. Šteje  se,  da  s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Merkur zavarovalnica d.d. in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo). Sodelujoči v nagradni igri se s svojim sodelovanjem strinja, da v kolikor je izžreban kot nagrajenec, dovoli objavo Facebook in/ali Instagram uporabniškega imena na zidu Facebook ali Instagram strani Merkur zavarovalnice.
Nagrade
5. člen
Nagrada 1: 2 vstopnici za Koncert Veliki koncert Nine Pušlar v dvorani Stožice, 16. 12. 2023
Nagrada 2: 2 vstopnici za Koncert Veliki koncert Nine Pušlar v dvorani Stožice, 16. 12. 2023

O nagradi bodo nagrajenci obveščeni v komentarju nagradne igre ter preko zasebnega sporočila. Objava nagrajenca v komentarju velja kot potrdilo o zmagi na žrebanju. Nagrade niso izplačljive v denarni protivrednosti.
Razglasitev nagrajencev
6. člen
Nagrajenci bodo o rezultatih nagradne igre obveščeni v komentarju nagradne igre, ki se nahaja na Facebook in Instagram profilu Merkur zavarovalnice in preko zasebnega sporočila. Rezultati nagradne igre so dokončni. Prejete nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.
Komisija
7. člen
Nagrajenec nagradne igre bo izbran z žrebom. Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:
Matej Rožič, predsednik komisije,
Teo Benedetič, član komisije,
Ula Veber, članica komisije.
Prevzem nagrade
8. člen
Organizator bo izžrebane nagrajence obvestil o prevzemu nagrade preko zasebnega sporočila.
Nagrajenec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja s sprejemom nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne podatke. Prav tako nagrajenec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne igre. V teh primerih se nagrada ne podeli.
Obvezujoča pravila
9. člen
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo spoštovali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na voljo na spletni strani Merkur zavarovalnice. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija iz 7. člena ter splošnih pogojev. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
Mladoletnost nagrajenca
10. člen
V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.
Soglasje za obdelavo podatkov
11. člen
Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov osebno privoljenje, da se njegovi podatki (Facebook in/ali Instagram uporabniško ime) uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe izvedbe nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR).
Sprememba pravil
12. člen
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.
Odgovornost organizatorja
13. člen
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v tej nagradni igri ali zaradi prejema nagrade.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem organizator obvesti udeležence preko svojega profila na družbenem omrežjih Facebook in Instagram. Organizator v tem primeru ne odgovarja udeležencem za morebitno nastalo škodo.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki bi pri udeležencih ali nagrajencih nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.
Reševanje sporov
14. člen
Morebitne spore, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
Veljavnost pravil
15. člen
Pravila pričnejo veljati dne 7.12.2023.