wichtige information - politika zasebnosti

Obdelava osebnih podatkov v Merkur zavarovalnici d.d.

V Merkur zavarovalnici, d.d. spoštujemo pravico do zasebnosti posameznikov. V nadaljevanju se lahko podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov v Merkur zavarovalnici, d.d., kjer kot upravljalec vaših osebnih podatkov ravnamo skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o zavarovalništvu in drugimi predpisi, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov v zavarovalnici. 

Upravljavec je Merkur zavarovalnica d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 58,1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: upravljavec ali zavarovalnica), ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 18.11.1992, matična št. 5648246, ident. št. za DDV SI 74079778,
e-pošta: info@merkur-zav.si.

Posamezniki lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov stopite v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov v zavarovalnici: Merkur zavarovalnica d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ali elektronski naslov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si. Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si

FAQ - politika zasebnosti 1

Kdaj zbiramo vaše osebne podatke

 • Obisk spletne strani
  add close

  Ob obisku spletne strani strežnik avtomatično zbira podrobnosti o vašem obisku kot so:

  • IP naslov,

  • URL naslov spletne strani, iz katere ste dostopali do naše spletne strani,

  • nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata,

  • vsebine, do katerih dostopate na spletni strani,

  • datum dostopa in trajanje obiska spletnih strani.

  Informacije o vaši uporabi spletne strani so za nas zelo pomembne, saj želimo vašo uporabniško izkušnjo stalno izboljševati. Te informacije zbiramo in analiziramo z uporabo piškotkov. Do več informacij o piškotkih dostopate tu.

  Če ste ob brskanju po naših spletnih straneh prijavljeni v uporabniški račun drugega ponudnika (npr. Google račun, Facebook račun, booking.com račun, ipd.), lahko ti ponudniki sledijo vašemu obnašanju na naših spletnih straneh v skladu s svojimi pogoji in izbranimi nastavitvami v vašem računu pri tem ponudniku. Več informacij v zvezi s tem vam mora priskrbeti posamezen ponudnik.

  V spletnih obrazcih so praviloma navedeni osebni podatki, ki jih potrebujemo, da vam lahko zagotovimo želene informacije ali vam nudimo želeno storitev.

 • Uporaba aplikacije Merkur App
  add close

  Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: pogodba o uporabi aplikacije (6(1)b) člen Splošne uredbe). Če posameznik podatkov ne priskrbi, sklenitev pogodbe ni mogoča. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev.

  Kategorije uporabnikov: Zavarovalnica in vzdrževalci aplikacije. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

  Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen v primerih, ko obveznost posredovanja izrecno določa zakon.

  Rok hrambe: do konca pogodbenega razmerja.

  Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, prenosljivost, v omejen obsegu izbris in omejitev obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov varstvo.podatkov@merkur-zav.si.

 • Sklepanje zavarovalne pogodbe in reševanje zavarovalnih primerov
  add close

  V zvezi s sklepanjem in izvajanjem pogodb o zavarovanju obdelujemo vaše osebne podatke iz naših zbirk osebnih podatkov o zavarovalcih in zavarovancih, o zavarovalnih primerih, o presoji zavarovalnega kritja in višine odškodnine oziroma zavarovalnine ter o potencialnih zavarovalcih in zavarovancih, kot to določa Zakon o zavarovalništvu. Za zavarovalne produkte življenjskega, zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja je potrebna tudi obdelava podatkov o zdravstvenem stanju, ki jih potrebujemo za sklenitev zavarovanja in obdelavo zavarovalnega primera (likvidacija škod). Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma smo dolžni preverjati tudi morebitno politično izpostavljenost strank.

  Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: sklepanje zavarovalne pogodbe (6(1)b) člen Splošne uredbe). Če posameznik podatkov ne priskrbi, sklenitev pogodbe ni mogoča. 

  Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen:
  -    neposrednega trženja, 
  -    izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov zavarovalnice, 
  -    preprečevanje zavarovalniških goljufij, 
  -    optimiziranje delovnih procesov, 
  -    upravljanje odnosov s strankami in spremljanje zadovoljstva strank, 
  -    z namenom zagotavljanja varnosti omrežja in informacij, 
  -    kontaktiranje stranke glede obnove ali nadaljevanja zavarovanja,
  -    snemanje telefonskih klicev na telefonsko številko Centra za stranke zaradi varovanja interesov Merkur zavarovalnice in klicateljev z namenom zagotavljanja dokaza o tržni transakciji ali kateri koli drugi poslovni komunikaciji, ki se nanaša na sklenitev, spremembo ali prekinitev posla,
  -    za izvajanje aktuarskih izračunov in obračunov in kontrole izplačila provizij zavarovalnim zastopnikom

  V primeru snemanja videoklica vas to pred snemanjem videoklica izrecno opozorimo. Posnetek hranimo, da lahko z njim dokažemo vašo privolitev ter v skladu z zahtevami ter Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

  Kategorije uporabnikov: Če je to potrebno za sklenitev ali izpolnitev zavarovalne pogodbe oziroma če tako določa zakon, osebne podatke zbirajo in obdelujejo tudi pooblaščene družbe, s katerimi imamo sklenjene pogodbe, kot so npr. pozavarovatelji, zavarovalni zastopniki, posredniki, odvetniki, detektivi, cenilci, zdravniki cenzorji, zdravstvene ustanove, nadzorni in finančni organi ter organi kazenskega pregona. Merkur zavarovalnica, d.d. je članica Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ), preko katerega se na podlagi 268. člena ZZavar-1 izmenjujejo določeni osebni podatki (podpora pri presoji tveganja, razjasnitvi dejanskega stanja pri preverjanju storitve ter boj proti zlorabam zavarovanj). Za namen zagotavljanja pravilnosti, točnosti in ažurnosti osebnih podatkov, za namen sklepanja zavarovalne pogodbe na pobudo zavarovalca in za namen likvidacije škod zavarovalnica lahko opravi poizvedbe in pridobi pravilne in točne osebne podatke od drugih zavarovalnic ali iz zbirk podatkov državnih organov (zlasti od ZZZS, ZPIZ, pristojni CSD in pristojnih ministrstev). 

  Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen v primerih, ko obveznost posredovanja izrecno določa zakon.

  Prenos v tretje države: Merkur zavarovalnica lahko posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov za namene sklepanja zavarovalnih pogodb in izvajanja obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih pogodb zaupa tudi obdelovalcem in upravljavcem zunaj območja držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (EGP), pri čemer jamči, da bo tudi v teh primerih zagotovljen enak nivo varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala sama, in bodo spoštovane vse zahteve predpisov, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v tretje države.

  Rok hrambe: Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo za namen izvajanja zavarovalne pogodbe, hranimo najdlje deset let od poteka veljavnosti zadnjega zavarovalčevega sklenjenega zavarovanja ali zaključka obdelave zadnjega zavarovalnega primera. Enako velja za obdelavo teh podatkov v družbah, ki so jim bili osebni podatki posredovani za isti namen. Rok hrambe se po potrebi podaljša za 5 let, dokler je mogoče uveljavljanje pravnih zahtevkov iz zavarovalnega razmerja. V primeru, da zavarovalna pogodba ni sklenjena, izbrišemo podatke, pridobljene v času pogajanj v skrajnem roku 6 mesecev od njihove pridobitve, če za nadaljnjo obdelavo teh podatkov nimamo vaše izrecne privolitve. Te obveznosti izvirajo iz Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1). V primeru obdelave osebnih podatkov v postopkih preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, izvajanja omejevalnih ukrepov in drugih aktivnosti na podlagi posebnih zakonskih obveznosti zavarovalnice se podatki hranijo do poteka posebnih zakonskih rokov za njihovo hrambo. Zavarovalnica osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi privolitve hrani do preklica privolitve.

  Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, prenosljivost ter v omejen obsegu izbris in omejitev obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov varstvo.podatkov@merkur-zav.si.

  Obveznost zagotoviti osebne podatke: Zagotoviti nam morate podatke, ki jih potrebujemo za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti in tiste podatke, ki jih mora zavarovalnica zbrati v skladu s predpisanimi obveznostmi (npr. v skladu s predpisi s področja zavarovalništva, davkov, preprečevanja pranja denarja). Brez vaših podatkov z vami ne moremo skleniti pogodbe, niti je izvajati ali izpolniti, v kolikor ste jo že sklenili.

  V zvezi z zavarovalnimi produkti, pri katerih obstaja tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma, v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma smo dolžni ugotavljati istovetnost stranke (in vsake osebe, ki nastopa v imenu stranke) na podlagi vašega osebnega dokumenta, ter pridobiti osebne podatke (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ali EMŠO, državljanstvo ter številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta), podatke o dejanskem lastniku stranke, pridobiti podatke o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakciji, redno ter skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri zavarovalnici, ter preverjati in posodabljati pridobljene listine in podatke o njej. 

  V primeru, da vaših obveznosti ne izvedete in nam ne sporočite vseh, z zakonom zahtevanih podatkov, z vami ne smemo skleniti zavarovanja oz. ga moramo prekiniti.

  Skladno z zakonskimi obveznostmi (zlasti Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, Zakona o davčnem postopku in na podlagi mednarodnih sporazumov glede CRS in FATCA) smo dolžni pristojne državne organe (Urad za preprečevanje pranja denarja, Finančno upravo RS idr.) obveščati o podatkih v zvezi s sklenjenimi življenjskimi zavarovanji.

 • Sodelovanje v nagradni igri
  add close

  Kadar sodelujete v kateri od nagradnih iger, ki jih organizira ali pri katerih kot sponzor sodeluje Merkur zavarovalnica, in ste v okviru prijave k sodelovanju v nagradni igri oziroma na dogodku posredovali vaše osebne podatke, vaše podatke lahko obdelujemo kot samostojni upravljavec zbirk osebnih podatkov ali kot skupni upravljavec zbirke osebnih podatkov z organizatorjem oziroma drugimi osebami, s katerimi sodelujemo pri izvedbi nagradne igre oziroma dogodka.

  Vaše osebne podatke obdelujemo primarno za namen izvedbe nagradne igre oziroma dogodka ter za podelitev nagrad, in pa v skladu z morebitno privolitvijo, ločeno podano ob prijavi k sodelovanju v nagradni igri oziroma pri posameznem dogodku.

  Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: privolitev (6(1)a) člen Splošne uredbe). Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi za druge namene, če nas k temu zavezuje zakon (npr. Zakon o dohodnini).

  Kategorije uporabnikov: Zavarovalnica.

  Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen v primerih, ko obveznost posredovanja izrecno določa zakon.

  Rok hrambe: do zaključka izvedbe posamezne nagradne igre oziroma dogodka oziroma 10 let v primeru prejema nagrade, ter v primeru privolitve do njenega preklica.

  Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, prenosljivost, izbris (le v primeru, da niste nagrajenec), omejitev obdelave in preklic (le v primeru, da niste nagrajenec). Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov varstvo.podatkov@merkur-zav.si.

 • Privolitev v obdelavo za posebne namene
  add close

  Če ste podali ustrezno izrecno privolitev Merkur zavarovalnica vaše osebne podatke obdeluje tudi za naslednje namene:

  • za namen obveščanja o novostih in posebnih ugodnostih, ponudbah zavarovanj ter drugih koristnih vsebinah in novicah, ki so prilagojene glede na moj zavarovalni portfelj;

  • za namen izvajanja trženjskih raziskav;

  • za namen merjenja zadovoljstva strank s ciljem izboljšati ponudbo storitev in produktov zavarovalnice preko elektronske pošte.

  Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: privolitev (6(1)a) člen Splošne uredbe).

  Kategorije uporabnikov: Zavarovalnica.

  Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen v primerih, ko obveznost posredovanja izrecno določa zakon.

  Rok hrambe: do preklica privolitve.

  Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, prenosljivost, izbris, omejitev obdelave ter preklic. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov varstvo.podatkov@merkur-zav.si.

 • Uporaba aplikacije Dr. Merkur
  add close

  Kadar uporabljate aplikacijo Dr. Merkur in koristite storitev videoposveta z zdravnikom družinske medicine in ste v okviru prijave – ob izpolnitvi prijavnega obrazca posredovali vaše osebne podatke, lahko obdelujemo vaše podatke kot upravljavec zbirk osebnih podatkov

  Vaše osebne podatke obdelujemo za namen koriščenja storitve Dr. Merkur – videoposveta z zdravnikom.

  Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: privolitev (6(1)a) člen Splošne uredbe). Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi za druge namene, če nas k temu zavezuje zakon (npr. Zakon o zavarovalništvu). Kot pojasnilo naj dodamo, da obdelujemo vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete ob registraciji v portal Dr. Merkur in soglašate z njihovo obdelavo z namenom koriščenja videoposveta z zdravnikom družinske medicine. V kolikor ste naš zavarovanec po produktu Merkur Specialisti in po posvetu potrebujete ali koristite napotitev k zdravniku specialistu oz. ste napoteni na nadaljnje diagnostične ali laboratorijske preiskave,  pomeni to zavarovalni primer, pri čemer je za obdelavo osebnih podatkov druga pravna podlaga in veljajo druga pravila (glej zavihek »Sklepanje zavarovalne pogodbe in reševanje zavarovalnih primerov«   

  Kategorije uporabnikov: Vaše osebne podatke posredujemo zgolj našemu pogodbenemu obdelovalcu NYD d.o.o., Prešernova cesta 19, 1000 Ljubljana in morebiti v primerih, ko obveznost posredovanja izrecno določa zakon.

  Rok hrambe: do zaključka izvedbe videoposveta oziroma v primeru privolitve do njenega preklica, do poteka rokov za uveljavljanje vaših pravic in obveznosti ali pravic in obveznosti pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. V primeru, da ste na obrazcu za storitev priložili tudi vaše izvide, ali kakršenkoli priloge se bodo le-te trajno izbrisale v roku 48 ur po zaključeni oziroma opravljeni storitvi.

  Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, prenosljivost, izbris (v primeru, da niste zavarovanec in, ko izbris ni mogoč, ko to določa zakon), omejitev obdelave in preklic (le v primeru, da niste zavarovanec in, ko preklic ni mogoč, ko to določa zakon). Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov varstvo.podatkov@merkur-zav.si.

  Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Splošnih pogojih uporabe spletne strani dr. Merkur in tam objavljeni politiki zasebnosti.

prijava krsitev - footer

Prijava kršitev predpisov v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev

 

Na podlagi Zakona o zaščiti prijaviteljev (Ur. l. RS 16/2023, ZZPri) smo v Merkur zavarovalnici vzpostavili notranjo pot za prijavo kršitev predpisov ter sprejeli Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo .


Prijavitelji   


Notranja pot za prijavo kršitev je namenjena fizičnim osebam, ki prijavljajo informacije o kršitvah, pridobljene v svojem delovnem okolju. Delovno okolje pomeni sedanje ali preteklo delovno in podobno razmerje z Merkur zavarovalnico, v okviru katerega posameznik pridobi informacije o kršitvi kateregakoli predpisa, ki velja v Republiki Sloveniji.

Ta notranja pot za prijavo kršitev ni namenjena kršitvam, ki so se zgodile izven vašega delovnega okolja, ter npr. reševanju sporov s sodelavci, mobingu in podobno. 


Zaščita prijavitelja


Prijavitelj je skladno z ZZPri upravičen do zaščite po tem zakonu, če na podlagi utemeljenih razlogov meni, da so bile prijavljene informacije o kršitvah ob prijavi resnične, in je podal prijavo v skladu z ZZPri. Prijavitelj do zaščite po ZZPri ni upravičen, če je prijavo podal dve leti ali več po prenehanju kršitve.

Nihče ne sme razkriti identitete prijavitelja brez njegovega izrecnega soglasja nikomur, razen zaupniku in organu za zunanjo prijavo ter pod zakonskimi pogoji iz ZZPri (npr. zaradi izvedbe kazenskega postopka ali sodnih postopkov).


Postopek prijave kršitev predpisov

 

Prijave se sprejemajo na naslednje načine in na naslednje naslove:
 

 • po e-pošti na naslov: zaupnik@merkur-zav.si;

 • na telefonski številki 01 3005 416 (zaupnik) ali 01 3005 419 (namestnik zaupnika);

 • pisno po pošti na naslov Merkur zavarovalnica d. d., Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom »v roke zaupniku za notranjo prijavo«;

 • osebno pri zaupniku ali namestniku zaupnika po predhodni najavi po telefonu ali e-pošti.

Pisne prijave se praviloma sprejemajo na podlagi obrazca. Kadar se prijava ne podaja na predvidenem obrazcu, mora kljub temu vsebovati vse nujne elemente, ki jih vsebuje obrazec oziroma predvideva ZZPri in Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo v Merkur zavarovalnici. V primeru ustnih prijav zaupnik ali namestnik zaupnika na podlagi podanih informacij prijavitelja sama izpolnita obrazec, ki ga prijavitelju pošljeta v pregled in podpis, če ta to želi in če opredeli, kam naj se pošlje.

Zaupnik bo vašo prijavo obravnaval v postopku, ki je opredeljen v Pravilniku za vzpostavitev notranje poti za prijavo v Merkur zavarovalnici in vam po potrebi nudil pomoč v primeru povračilnih ukrepov.


Zunanja prijava kršitev

Če menite, da notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, lahko skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev podate zunanjo prijavo pristojnemu organu za zunanjo prijavo (npr. Agenciji za zavarovalni nadzor). V skrajnem primeru lahko kršitev tudi javno razkrijete, pod pogoji iz 18. člena ZZPri. Vse informacije v zvezi z zunanjo prijavo lahko najdete na naslednji povezavi: KPK – informacije o zunanji prijavi.


Pomembne povezave

Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo v Merkur zavarovalnici
Obrazec za notranjo prijavo

Zakon o zaščiti prijaviteljev
KPK – informacije o zunanji prijavi

FAQ - politika zasebnosti 2

Dodatne informacije

 • Pravice posameznika
  add close

  S pisno zahtevo ali ustno na zapisnik, na naslovu: Merkur zavarovalnica d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si lahko uveljavite pravice po predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in sicer zahtevate dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, ali prenos k drugemu upravljavcu.

  Če obdelava temelji na osebni privolitvi imate pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekličete. Teh podatkov zavarovalnica ne bo več obdelovala, če ne bo obstajal drug pravni temelj za zakonito obdelavo. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

  Ugovarjate lahko tudi obdelavi osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitih interesov. Če boste podali takšen ugovor, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

  Za dodatna pojasnila s področja obdelave osebnih podatkov ali pritožbe glede obdelave osebnih podatkov v Merkur zavarovalnici, d.d. se lahko obrnete tudi neposredno na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
  add close

  Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

 • Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov
  add close

  Zavarovalnica vaše osebne podatke v določenih primerih obdeluje tudi na podlagi njenih zakonitih interesov:

  • za namene neposrednega trženja, tj. pospeševanja prodaje produktov in storitev,

  • za izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov zavarovalnice,

  • za namen poslovanja z drugimi družbami (obdelava osebnih podatkov kontaktnih oseb poslovnih partnerjev),

  • z namenom optimizacije delovnih procesov v skupini Merkur (izvajanje poslovne analize ipd.),

  • z namenom zagotavljanja varnosti omrežja in informacij (preprečevanje dogodkov, nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev),

  • za preiskovanje sumov zavarovalniških goljufij.

  Pri obdelavi vaših osebnih podatkov na temelju zakonitega interesa zavarovalnice skrbimo, da upoštevamo razumna pričakovanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede na razmerje do zavarovalnice in uravnotežimo morebiten vpliv na vas (pozitiven in negativen) ter vaše pravice v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

  Tovrstni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate. Če boste podali takšen ugovor, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 • Posodabljanje Politike zasebnosti
  add close

  Ta Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, pri čemer vedno velja zadnja veljavna verzija, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije. Ta Politika zasebnosti je veljavna od maja 2021 dalje.