PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI: MERKUR TRŽNICA NA MERKUR ZAVAROVALNICA POSLOVNEM TEKU LJUBLJANA 2019

Organizator

1. člen

Organizator nagradne igre je podjetje Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju imenovan tudi: »Merkur zavarovalnica« ali »organizator«).

 

Namen nagradne igre

2. člen

Merkur zavarovalnica organizira nagradno igro v reklamne in promocijske namene za obiskovalce dogodka Merkur zavarovalnica Poslovni tek Ljubljana 2019 (v nadaljevanju imenovan tudi: dogodek) in v namene večje prepoznavnosti Merkur zavarovalnice.

 

Potek nagradne igre

3. člen

Nagradna igra poteka na dogodku Merkur zavarovalnica Poslovnem Teku 13. 6. 2019 med 17h in 22h v parku Tivoli, Ljubljana. Sodelujejo lahko vsi obiskovalci  dogodka. Vsak obiskovalec lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na stojnici Merkur zavarovalnice izpolni formular z osebnimi podatki, nakar v zameno za posredovane osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka) prejme 10 »eeezy žetonov«, ki jih lahko zamenja za izdelke in promocijski material na Merkur tržnici. Cenik izdelkov na Merkur tržnici je sestavni del teh splošnih pogojev.

 

Nagrada

4. člen

Nagrada: Vsak sodelujoči v nagradni igri (v nadaljevanju: udeleženec) prejme 10 »eeezy žetonov«.

 

Prevzem nagrade

5. člen

Organizator udeležencu preda nagrado takoj ob predaji listka z osebnimi podatki na stojnici Merkur zavarovalnice.

 

Obvezujoča pravila

6. člen

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo spoštovali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na voljo na spletni strani Merkur zavarovalnice - www.merkur-zav.si/pravila-tek/. Morebitne napake pri izvedbi nagradne igre se bodo reševale pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

 

Soglasje za obdelavo podatkov

7. člen

Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov osebno privoljenje, da se njegovi podatki (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka) uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe izvedbe nagradne igre in za namen neposrednega trženja, kar vključuje posredovanje sporočil, ponudb in ugodnosti s strani organizatorja s sporočanjem preko elektronske pošte ali telefona.

 

Udeleženec v nagradni igri  lahko dano privolitev kadarkoli prekliče. To lahko stori s pisno zahtevo ali ustno na zapisnik, na naslovu Merkur zavarovalnica d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si. Merkur zavarovalnica d.d. bo z obdelavo, ki temelji na preklicani privolitvi, prenehala najkasneje v 30 dneh po njenem prejemu, če ne bo obstajal drug pravni temelj za zakonito obdelavo.

 

Zavarovalnica bo hranila osebne podatke udeležencev, ki jih obdeluje na podlagi njegove privolitve in za zgoraj naveden namen neposrednega trženja, do preklica privolitve s strani udeleženca. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve udeleženca izvajala do njenega preklica.

 

S pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko udeleženec stopi v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njegovih osebnih podatkov in uresničevanjem njegovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in sicer preko elektronskega naslova: varstvo.podatkov@merkur-zav.si. Aktualni kontaktni podatki glede pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov v zavarovalnici se nahajajo na spletni strani www.merkur-zav.si.

 

Sprememba pravil

8. člen

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

 

Odgovornost organizatorja

9. člen

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v tej nagradni igri ali zaradi prejema nagrade.

 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem organizator obvesti udeležence preko ozvočenja na dogodku. Organizator v tem primeru ne odgovarja udeležencem za morebitno nastalo škodo.

 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki bi pri udeležencih nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

Reševanje sporov

10. člen

Morebitne spore, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Veljavnost pravil

11. člen

Pravila pričnejo veljati dne 13. 6. 2019.