PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM IZZIVU FIT4LIFE - #NINAFIT Z NINO PUŠLAR

Organizator

1. člen

Organizator nagradnega izziva je družba Merkur zavarovalnica, d.d., Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju imenovan tudi: »Merkur zavarovalnica« ali »organizator«). Izvajalec nagradnega izziva je Sport Media Focus, d.o.o., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju imenovan tudi »izvajalec«).

 

Projekt Fit4life

2. člen

Projekt Fit4life nas v današnjem tempu življenja opominja na to, da je pomembno skrbeti za svoje fizično in psihično zdravje ter da si kljub vsakodnevnim oviram vzamemo potreben čas tudi zase.

 

Namen nagradnega izziva

3. člen

Organizator objavlja nagradni izziv v reklamne namene za obiskovalce Facebook strani in Instagram profila za namen večje prepoznavnosti Merkur zavarovalnice.

 

Potek izziva in udeleženec izziva

4. člen

Nagradni izziv poteka na družbenem omrežju Instagram in sicer od trenutka objave “storyjev” na Instagram profilu Nine Pušlar na naslovu https://www.instagram.com/ninapuslar/ ter na Instagram profilu Merkur zavarovalnice na naslovu https://www.instagram.com/merkur.zavarovalnica/.

Sam nagradni izziv (odgovor na nagradno vprašanje v (shranjenem) Instagram “storyju” na profilu Nine Pušlar) bo potekal na družbenem omrežju Instagram od 30. 1. 2020 do vključno 2. 2. 2020. Objave na družbenem omrežju Facebook, v zvezi z nagradnim izzivom, so namenjene le obveščanju in promociji o nagradnem izzivu.

Izbrani udeleženec bo objavljen/-a 4. 2. 2020 v Instagram “storyju” na profilu Nine Pušlar in na zidu Facebook profila Merkur zavarovalnice (https://www.facebook.com/MerkurZavarovalnica/)  ter na Instagram profilu Merkur zavarovalnice oz. na spletni strani Merkur zavarovalnice (https://www.merkur-zav.si/) . Nagradni izziv je namenjen le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. ji v nagradni igri ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko le osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

 

5. člen

Udeleženec v nagradnem izzivu postane vsaka oseba, ki bo med 30. 1. 2020 in 2. 2. 2020 v Instagram “storyju” na profilu Nine Pušlar sodelovala v kvizu in odgovorila na nagradno vprašanje.

Izmed vseh odgovorov bo Nina Pušlar 3. 2. 2020, kot ambasadorka Fit4life, izbrala udeleženca, ki bo odgovoril pravilno, s katerim bosta 12. 2.2020 skupaj preživela zimsko druženje v Planici.

Vsi udeleženci z Instagram profilom morajo imeti profil odprtega tipa (public).

V nagradnem izzivu ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Merkur zavarovalnica in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo).

Sodelujoči v nagradnem izzivu se s svojim sodelovanjem strinja, da v kolikor je izbran kot zmagujoči udeleženec, dovoli objavo Instagram uporabniškega imena oz. svojega imena in priimka na Instagram profilu Nine Pušlar in Merkur zavarovalnice ter na zidu Facebook strani Merkur zavarovalnice.

 

Nagrada

6. člen

Nagrada:

Druženje z ambasadorko Fit4life Nino Pušlar ob zimskih aktivnostih.

Kraj izvedbe: Planica, 12. februar 2020.

V primeru, da se izbrani udeleženec nagradnega izziva ne odzove ali zavrne nagrado, bo Nina Pušlar, kot ambasadorka Fit4life, izbrala drugega udeleženca. 

Obvestitev izbranega udeleženca

7. člen

Izbrani udeleženec bo o rezultatih nagradnega izziva med 3. 2. 2020 in 5.2. 2020 obveščen preko  Instagram profila oz. Instagram zasebnega sporočila (“Direct Message-a”) Merkur zavarovalnice https://www.instagram.com/merkur.zavarovalnica/. Rezultati nagradnega izziva so dokončni. Prejete nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.

 

Prevzem nagrade

8. člen

Organizator bo izbranega udeleženca obvestil in mu zagotovil celoten potek druženja z Nino Pušlar.

Izbrani udeleženec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja s potekom druženja z Nino Pušlar ter če ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne podatke. Prav tako izbrani udeleženec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradnega izziva oziroma, če pogojev za sodelovanje ne izpolnjuje. V teh primerih se nagrada ne podeli.

 

Obvezujoča pravila

9. člen

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradnim izzivom in nagrado, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradnem izzivu priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo spoštovali. Pravila in pogoji nagradnega izziva so v času trajanja nagradnega izziva v celoti na voljo na spletni strani Merkur zavarovalnice - www.merkur-zav.si/ninafit/. Za posamezna mnenja in druga pravna opravila se imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake pri izvedbi igre se bo reševalo pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko organizator razveljavi nagradni izziv kot celoto in ga z ustreznimi popravki ponovi.

Udeleženci, ki s sodelovanjem v nagradnem izzivu priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo spoštovali, se s svojim sodelovanjem strinjajo, da je organizator izbiro o izbranemu udeležencu, ki bo prejel nagrado, podelil 3. osebi (ambasadorki fit4life Nini Pušlar).

Udeleženci v nagradnem izzivu s svojim sodelovanjem jamčijo, da s sodelovanjem v nagradnem izzivu ne bodo kršili avtorskih in osebnih pravic, v nasprotnem primeru za kršitve odgovarjajo sami.

 

Mladoletnost udeležencev

10. člen

Sodelujejo lahko le polnoletne osebe, t.j. osebe, ki so stare 18 let in več. 

Soglasje za obdelavo podatkov

11. člen

Organizator se zavezuje, da bo prejete osebne podatke udeležencev v nagradni igri varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR).

Kdor sodeluje v nagradni igri soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljavec zbirke osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo GDPR obdeluje osebne podatke pridobljene v nagradni igri in jih uporablja za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri. Podatki se hranijo do konca nagradnega izziva.

Udeleženci in izbrani udeleženec v nagradnem izzivu daje organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov privolitev, da se njegovi podatki (Facebook in Instagram uporabniško ime, ter ime in priimek izbranega udeleženca) uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe izvedbe nagradnega izziva.

Izbrani udeleženec nagradnega izziva dovoljuje izvajalcu morebitno fotografiranje in/ali snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja ter uporabo vseh slik, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti organizatorja.

  

Sprememba pravil

12. člen

Organizator nagradnega izziva si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradnega izziva, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. 

Odgovornost organizatorja

13. člen

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko udeleženci in izbrani udeleženec utrpeli zaradi sodelovanja v tem nagradnem izzivu ali zaradi sodelovanja v druženju z ambasadorko Fit4life.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradni izziv. O tem organizator obvesti udeležence preko svojega profila na družbenem omrežju Facebook in Instagram. Organizator v tem primeru ne odgovarja udeležencem za morebitno nastalo škodo.

Organizator ne odgovarja za nedelovanje družbenih omrežij Instagram in Facebook. Organizator si v primeru nedelovanja zadevnih spletnih platfrom pridržuje pravico, da odpove ali spremeni pogoje nagradnega izziva.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki bi pri udeležencih ali izbranem udeležencu nastali zaradi sodelovanja v nagradnem izzivu. 

Reševanje sporov

14. člen

Morebitne spore, ki nastanejo v zvezi z nagradnim izzivom, bodo udeleženci in organizator skupaj z izvajalcem reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Veljavnost pravil

15. člen

Pravila pričnejo veljati dne 30. 1. 2020.