PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM ŽREBANJU.

Organizator

1. člen

Organizator nagradne igre je podjetje Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju imenovan tudi: »Merkur zavarovalnica« ali »organizator«).

Namen nagradne igre

2. člen

Merkur zavarovalnica organizira nagradno žrebanje v reklamne in promocijske namene za obiskovalce dogodka »Smučarski tečaj« (v nadaljevanju imenovan tudi dogodek) in v namene večje prepoznavnosti Merkur zavarovalnice.

 

Potek nagradne igre

3. člen

Nagradna igra poteka na dogodku Smučarski tečaj na Soriški planini od 17. do 22. 2. 2020. Sodelujejo lahko vsi obiskovalci dogodka. Vsak obiskovalec lahko v nagradni igri sodeluje tako, da izpolnjen obrazec z osebnimi podatki odda odgovorni osebi, nakar v zameno za posredovane osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka in kraj) sodeluje v žrebanju za nagrado. V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo le polnoletne osebe.

 

Nagrada

4. člen

Nagrada: Vsak izžrebanec prejme enega izmed promocijskih artiklov Merkur zavarovalnice (npr. kopalne brisače, bluetooth zvočnik,...).

 

Prevzem nagrade

5. člen

Organizator udeležencu preda nagrado takoj na dogodku v primeru, da je udeleženec izžreban.

 

Obvezujoča pravila

6. člen

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradnim žrebanjem in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradnem žrebanju priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo spoštovali. Pravila in pogoji nagradnega žrebanja so v času trajanja nagradnega žrebanja
v celoti na voljo na spletni strani Merkur zavarovalnice – www. merkur-zav.si/smucarski-tecaj/. Morebitne napake pri izvedbi nagradnega žrebanja se bodo reševale pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

 

Soglasje za obdelavo podatkov

7. člen

Udeleženec v nagradnem žrebanju daje organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov osebno privoljenje, da se njegovi podatki (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka in kraj) uporabljajo in obdelujejo za potrebe izvedbe nagradnega žrebanja in za namen neposrednega trženja, kar vključuje posredovanje sporočil,
ponudb in ugodnosti s strani organizatorja s sporočanjem preko elektronske pošte ali telefona. Udeleženec v nagradnem žrebanju lahko dano privolitev kadarkoli prekliče. To lahko stori s pisno zahtevo ali ustno na zapisnik, na naslovu Merkur zavarovalnica d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si. Merkur zavarovalnica d.d. bo z obdelavo, ki temelji na preklicani privolitvi, prenehala najkasneje v 30 dneh po njenem prejemu, če ne bo obstajal drug pravni temelj za zakonito obdelavo. Zavarovalnica bo hranila osebne podatke udeležencev, ki jih obdeluje na podlagi njihove privolitve in za zgoraj naveden namen neposrednega trženja, do preklica privolitve s strani udeleženca. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve udeleženca izvajala do njenega preklica. »Udeleženec lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu
Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Merkur zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: varstvo. podatkov@merkur-zav.si. Več informacij o varstvu osebnih podatkov
v Merkur zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh www.merkur-zav.si.«

 

Sprememba pravil

8. člen

Organizator nagradnega žrebanja si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradnega žrebanja, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

 

Odgovornost organizatorja

9. člen

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko udeleženec utrpel zaradi sodelovanja tem nagradnem žrebanju ali zaradi prejema nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno žrebanje. O tem organizator obvesti udeležence preko ozvočenja na dogodku. Organizator v tem primeru ne odgovarja udeležencem za morebitno nastalo škodo. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki bi pri udeležencih nastali zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju.

 

Reševanje sporov

10. člen

Morebitne spore, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 

 

Veljavnost pravil

11. člen

Pravila pričnejo veljati dne 17.2. 2020.