PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM ŽREBANJU ZA ZIMSKI PAKET MERKUR ZAVAROVALNICE

 

Organizator

 1. člen

Organizator nagradne igre je podjetje Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju imenovan tudi: »Merkur zavarovalnica« ali »organizator«).

Namen nagradne igre

 1. člen

Organizator objavlja nagradne igre v reklamne namene za obiskovalce Facebook strani in v namene večje prepoznavnosti Facebook strani Merkur zavarovalnice.

Potek nagradne igre

 1. člen

Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook in sicer od trenutka objave na zidu družabnega omrežja na spletnem naslovu https://www.facebook.com/MerkurZavarovalnica/ do nedelje 28.1.2019 do 23:59. Nagrajenci bodo objavljeni v ponedeljek 29.1.2019 ob 12. uri na zidu profila Merkur zavarovalnice. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p.ji v nagradni igri ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko le osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Udeleženec nagradne igre

 1. člen

Udeleženec v nagradni igri postane vsaka oseba, ki pod Facebook objavo organizatorja, ki se nanaša na nagradno igro, v komentar označi še eno osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Merkur zavarovalnica d.d. in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo). Sodelujoči v nagradni igri se s svojim sodelovanjem strinja, da v kolikor je izžreban kot nagrajenec, dovoli objavo Facebook uporabniškega imenana zidu Facebook strani Merkur zavarovalnice.

Nagrade

 1. člen

Nagrada: 5 zimskih setov (»Hoodie« + majica iz Established linije Merkur zavarovalnice). Nagrade niso izplačljive v denarni protivrednosti.

Razglasitev nagrajencev

 1. člen

Nagrajence bomo o rezultatih nagradne igre obvestili na zidu Facebook profila https://www.facebook.com/MerkurZavarovalnica/. Nagrajenci se morajo s svojimi osebnimi podatki odzvati v zasebno sporočilo Facebook strani Merkur zavarovalnice. Rezultati nagradne igre so dokončni. Prejete nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Osebne podatke je potrebno posredovati v roku enega dneva od objave izžrebanih nagrajencev.

Komisija

 1. člen

Nagrajenci nagradne igre bodo izbrani z žrebom. Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:

Matej Rožič, predsednik komisije,

Teo Benedetič, član komisije,

Ula Veber, članica komisije.

Prevzem nagrade

 1. člen

Organizator bo izžrebanim nagrajencem, ko mu bodo slednji posredovali osebne podatke (Facebook uporabniško ime), zagotovil prevzem nagradnih zimskih setov na sedežu organizatorja na Dunajski 58, 1000 Ljubljana. Nagrajenec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja s sprejemom nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne podatke. Prav tako nagrajenec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne igre. V teh primerih se nagrada ne podeli.

Obvezujoča pravila

 1. člen

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo spoštovali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na voljo na spletni strani Merkur zavarovalnice. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Mladoletnost nagrajenca

 1.  člen

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Soglasje za obdelavo podatkov

 1. člen

Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov osebno privoljenje, da se njegovi podatki (facebook uporabniško ime) uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe izvedbe nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljalec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR).

Sprememba pravil

 1. člen

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

Odgovornost organizatorja

 1. člen

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli  posledice, ki bi jih lahko udeleženec utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem organizator obvesti udeležence preko svojega profila na družbenem omrežju Facebook. Organizator v tem primeru ne odgovarja udeležencem za morebitno nastalo škodo.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki bi pri udeležencih ali nagrajencih nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Reševanje sporov

 1. člen

Morebitne spore, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Veljavnost pravil

 1. člen

Pravila pričnejo veljati dne 24.1.2019.