Politika zasebnosti

V Merkur zavarovalnici, d.d. spoštujemo pravico do zasebnosti posameznikov. V nadaljevanju se lahko podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov v Merkur zavarovalnici, d.d., kjer kot upravljalec vaših osebnih podatkov ravnamo skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o zavarovalništvu in drugimi predpisi, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov v zavarovalnici. 

Politika zasebnosti
Dodatne informacije

Informacije o upravljavcu osebnih podatkov

Upravljavec je Merkur zavarovalnica d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 58,1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: upravljavec ali zavarovalnica), ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 18.11.1992, matična št. 5648246, ident. št. za DDV SI 74079778, e-pošta: info@merkur-zav.si.

Informacije o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

Posamezniki lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov stopite v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov v zavarovalnici: Merkur zavarovalnica d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ali elektronski naslov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si. Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si

Obseg obdelave osebnih podatkov

V zvezi s sklepanjem in izvajanjem pogodb o zavarovanju obdelujemo vaše osebne podatke iz naših zbirk osebnih podatkov o zavarovalcih in zavarovancih, o zavarovalnih primerih ter o presoji zavarovalnega kritja in višine odškodnine oziroma zavarovalnine, kot to določa Zakon o zavarovalništvu. Poleg naštetih obdelujemo tudi osebne podatke, ki jih pridobimo v drugih komunikacijah z vami - ne samo kot zavarovalcem, zavarovancem, upravičencem, oškodovancem, temveč tudi kot z drugim posameznikom (npr. kot poslovnim partnerjem, potencialno stranko v okviru promocijskih dogodkov, nagradnih igrah ipd.); osebne podatke, posredovane iz povezanih družb v Skupini Merkur (samo v primeru, če za to obstaja pravna podlaga); ter osebne podatke, za katere podate posebno privolitev, da jih obdelujemo tudi za druge namene. Poleg naštetih obdelujemo tudi osebne podatke, ki jih pridobimo v drugih komunikacijah z vami - ne samo kot zavarovalcem, zavarovancem, upravičencem, oškodovancem, temveč tudi kot z drugim posameznikom (npr. kot potencialno stranko v okviru promocijskih dogodkov, nagradnih igrah ipd.); osebne podatke, posredovane iz povezanih družb v Skupini Merkur (samo v primeru, če za to obstaja pravna podlaga); ter osebne podatke, za katere podate posebno privolitev, da jih obdelujemo tudi za druge namene.

Namen in pravna podlaga zbiranja in obdelovanja podatkov

Merkur zavarovalnica d.d. zbira in obdeluje osebne podatke zavarovalca in zavarovanih oseb, ki so potrebni za sklepanje in izvajanje zavarovalne pogodbe, kot je preverjanje tveganja, izstavitev zavarovalne police, upravljanje in obdelava zavarovalnih primerov (likvidacija škod). Za zavarovalne produkte življenjskega, zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja je potrebna tudi obdelava podatkov o zdravstvenem stanju, ki jih zavarovalnica potrebuje za sklenitev zavarovanja in obdelavo zavarovalnega primera (likvidacija škod). Ti podatki se obdelujejo na podlagi 268. člena ZZavar-1 ob sklepanju zavarovanja oziroma prijavi zavarovalnega primera (likvidaciji škode). Zavarovalnica na podlagi 268. člena za namen zagotavljanja pravilnosti, točnosti in ažurnosti osebnih podatkov, za namen sklepanja zavarovalne pogodbe na pobudo zavarovalca in za namen likvidacije škod lahko opravi poizvedbe in pridobi pravilne in točne osebne podatke od drugih zavarovalnic, Slovenskega zavarovalnega združenja ali iz zbirk podatkov državnih organov (zlasti od ZZZS, ZPIZ, pristojni CSD in pristojnih ministrstev). Zavarovalnica kontaktne osebne podatke zavarovalca in zavarovanca, potencialnih strank v okviru promocijskih dogodkov oziroma nagradnih iger ter osebne podatke kontaktnih oseb poslovnih partnerjev obdeluje tudi na podlagi svojega zakonitega interesa pospeševanja prodaje produktov in storitev in poslovanja z drugimi družbami ter jih obvešča o svojih aktualnih ponudbah, novostih in dogodkih. Posameznik lahko kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov za ta namen po postopku določenem v zavihku Pravice posameznika.

Obrazložitev zakonitih interesov

Zavarovalnica vaše osebne podatke v določenih primerih obdeluje tudi na podlagi njenih zakonitih interesov: - za namene neposrednega trženja, tj. pospeševanja prodaje produktov in storitev, - za izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov zavarovalnice, - za namen poslovanja z drugimi družbami (obdelava osebnih podatkov kontaktnih oseb poslovnih partnerjev), - z namenom optimizacije delovnih procesov v skupini Merkur (izvajanje poslovne analize ipd.), - z namenom zagotavljanja varnosti omrežja in informacij (preprečevanje dogodkov, nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev), - za preiskovanje sumov zavarovalniških goljufij. Pri obdelavi vaših osebnih podatkov na temelju zakonitega interesa zavarovalnice skrbimo, da upoštevamo razumna pričakovanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede na razmerje do zavarovalnice in uravnotežimo morebiten vpliv na vas (pozitiven in negativen) ter vaše pravice v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

Uporabniki oziroma prejemniki osebnih podatkov

Če je to potrebno za sklenitev ali izpolnitev zavarovalne pogodbe oziroma če tako določa zakon, osebne podatke zbirajo in obdelujejo tudi pooblaščene družbe, s katerimi imamo sklenjene pogodbe, kot so npr. pozavarovatelji, zavarovalni zastopniki, posredniki, odvetniki, detektivi, cenilci, zdravniki cenzorji, zdravstvene ustanove, nadzorni in finančni organi ter organi kazenskega pregona. Merkur zavarovalnica, d.d. je članica Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ), preko katerega se na podlagi ZZavar-1 izmenjujejo določeni osebni podatki (podpora pri presoji tveganja, razjasnitvi dejanskega stanja pri preverjanju storitve ter boj proti zlorabam zavarovanj). Prav tako se na podlagi zakonitega interesa družb Skupine Merkur osebni podatki prenašajo in skupno obdelujejo v okviru skupine, z namenom optimizacije delovnih procesov.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo za namen izvajanja zavarovalne pogodbe, hranimo najdlje deset let od poteka veljavnosti zadnjega zavarovalčevega sklenjenega zavarovanja ali zaključka obdelave zadnjega zavarovalnega primera. Enako velja za obdelavo teh podatkov v družbah, ki so jim bili osebni podatki posredovani za isti namen. Te obveznosti izvirajo iz Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), Zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1) in druge zakonodaje. Rok hrambe se po potrebi podaljša za 5 let, dokler je mogoče uveljavljanje pravnih zahtevkov iz zavarovalnega razmerja. V primeru, da zavarovalna pogodba ni sklenjena, izbrišemo podatke, pridobljene v času pogajanj v roku 3 mesecev od njihove pridobitve, če za nadaljnjo obdelavo teh podatkov nimamo vaše izrecne privolitve. Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene, opredeljene s privolitvijo in hranimo do preklica privolitve. Osebne podatke, ki jih obdelujemo za namene promocijskih aktivnosti (npr. izvedbe nagradnih iger) hranimo skladno z veljavno zakonodajo in vsakokratnimi pravili posamezne promocijske aktivnosti oz. do preklica privolitve.

Pravice posameznika

S pisno zahtevo ali ustno na zapisnik, na naslovu: Merkur zavarovalnica d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si lahko uveljavite pravice po predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in sicer zahtevate dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, ali prenos k drugemu upravljavcu. Če obdelava temelji na osebni privolitvi imate pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekličete. Teh podatkov zavarovalnica ne bo več obdelovala, če ne bo obstajal drug pravni temelj za zakonito obdelavo. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Ugovarjate lahko tudi obdelavi osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitih interesov. Če boste podali takšen ugovor, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Za dodatna pojasnila s področja obdelave osebnih podatkov ali pritožbe glede obdelave osebnih podatkov v Merkur zavarovalnici, d.d. se lahko obrnete tudi neposredno na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Obveznost zagotavljanja osebnih podatkov

Zagotoviti nam morate podatke, ki jih potrebujemo za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti in tiste podatke, ki jih mora upravljavec zbrati v skladu s predpisanimi obveznostmi (npr. v skladu s predpisi s področja zavarovalništva, davkov). Brez vaših podatkov z vami ne moremo skleniti pogodbe, niti je izvajati ali izpolniti, v kolikor ste jo že sklenili.

Posodabljanje Politike zasebnosti

Ta Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, pri čemer vedno velja zadnja veljavna verzija, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije. Ta Politika zasebnosti je veljavna od novembra 2018 dalje.