PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM ŽREBANJU MERKUR ZAVAROVALNICE

 

Organizator

1. člen

Organizator nagradne igre je podjetje Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju imenovan tudi: »Merkur zavarovalnica« ali »organizator«).

 

Namen nagradne igre

2. člen

Organizator objavlja nagradne igre v reklamne namene in v namen večje prepoznavnosti Merkur zavarovalnice.

 

Potek nagradne igre

3. člen

Nagradna igra poteka preko spletnega video vprašalnika na povezavi http://bit.ly/MerkurZavarovalnica-NinaPuslar-NagradnaIgra od ponedeljka, 19.4.2021 do vključno srede, 28.4.2021 do 23:59. ure. Nagrajenec bo objavljen v petek 30.4.2021 na zidu profila Merkur zavarovalnice. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. ji v nagradni igri ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko le osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

 

Udeleženec nagradne igre

4. člen

Udeleženec v nagradni igri postane vsaka oseba, ki na video vprašanja Nine Pušlar  pravilno odgovori na vsa zastavljena vprašanja, izpolni podatke (ime in priimek, e-naslov, telefonska številka) ter se strinja s pravili in pogoji sodelovanja.

 

Posamezni udeleženec v nagradni igri/kvizu lahko sodeluje večkrat, vendar se za sodelovanje v nagradni igri šteje le eden (1), in sicer njegov prvi pravilni vnos.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Merkur zavarovalnica d.d. in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo). Sodelujoči v nagradni igri se s svojim sodelovanjem strinja, da v kolikor je izžreban kot nagrajenec, dovoli objavo imena in priimka na zidu Facebook strani Merkur zavarovalnice.

 

Nagrade

5. člen

Nagrada: Sodelovanje pri snemanju video spota Nine Pušlar, druženje z Nino Pušlar oz. celotno ekipo, ki bo potekalo v maju 2021 (nagrajenec bo o točnem datumu in uri obveščen naknadno, in sicer preko e-pošte oz. telefonske številke, ki jo je pustil oz. vpisal v nagradnem kvizu). Skupaj bo izžreban 1 nagrajenec, ki pa lahko na snemanje povabi 1 (enega) prijatelja.

 

Razglasitev nagrajencev

6. člen

Nagrajenec bo o rezultatih nagradne igre obveščen na zidu Facebook profila https://www.facebook.com/MerkurZavarovalnica/ 30.4.2021 kot tudi preko e-pošte oz. telefonske številke, ki jo je pustil oz. vpisal v nagradnem kvizu . Rezultati nagradne igre so dokončni. Prejete nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.

 

Komisija

7. člen

Nagrajenec nagradne igre bo izbran z žrebom. Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:

Matej Rožič, predsednik komisije,

Teo Benedetič, član komisije,

Ula Veber, članica komisije.

 

Prevzem nagrade

8. člen

Organizator bo izžrebanega nagrajenca obvestil preko e-pošte oz. telefonske številke, ki jo je pustil oz. vpisal v nagradnem kvizu. Nagrajenec se strinja, da bo na lokacijo snemanja (prevzem nagrade) prišel v lastni režiji. Pogoj za prevzem nagrade je tudi opravljen negativen Covid-19 test (ali je hitri/antigenski test oz. PCR test, bo organizator obvestil nagrajenca pravočasno), ki mora biti opravljen 48 ur pred samim prevzemom nagrade (snemanjem video spota) ali potrdilo o cepljenju oz. preboleli bolezni Covid-19. Nagrajenec morebitne stroške Covid-19 testa krije sam. Nagrajenec se zavezuje, da bo rezultat (potrdilo) testa oz. potrdilo o cepljenju ali preboleli bolezni Covid-19 pokazal oz. predložil na sami lokaciji ob prevzemu nagrade (udeležbi na lokaciji snemanja video spota). O samem postopku tega se bosta organizator in nagrajenec dogovorila naknadno. V primeru, da je nagrajenec na Covid-19 test pozitiven, do nagrade ni upravičen.

 

Nagrajenec ni upravičen do nagrade tudi v primeru, da se ne strinja s prevzemom nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne podatke. Prav tako nagrajenec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne igre. V teh primerih se nagrada ne podeli.

 

 

Obvezujoča pravila

9. člen

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo spoštovali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na voljo na spletni strani Merkur zavarovalnice https://www.merkur-zav.si/nina_pravila. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija iz 7. člena ter splošnih pogojev, ki lahko za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

 

Mladoletnost nagrajenca

10. člen

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

 

Soglasje za obdelavo podatkov

11. člen

Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov osebno privoljenje, da se njegovi podatki (ime, priimek, naslov, elektronski naslcv) uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe izvedbe nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR).

 

Sprememba pravil

12. člen

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

 

Odgovornost organizatorja

13. člen

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v tej nagradni igri ali zaradi prejema nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem organizator obvesti udeležence preko svojega profila na družbenem omrežju Facebook. Organizator v tem primeru ne odgovarja udeležencem za morebitno nastalo škodo.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki bi pri udeležencih ali nagrajencih nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

Organizator ne odgovarja za nedelovanje družbenih omrežij Instagram, Facebook in spletne video platforme Videoask, na kateri poteka nagradni kviz, ter tudi ne odgovarja za samo izvedbo poteka snemanja video spota Nine Pušlar. Organizator si v primeru nedelovanja zadevnih spletnih platfrom pridržuje pravico, da odpove ali spremeni pogoje nagradne igre.

Reševanje sporov

14. člen

Morebitne spore, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Veljavnost pravil

15. člen

Pravila pričnejo veljati dne 19.4. 2021.