PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ZA 2 KOMPLETA VTOPNIC ZA KONCERT »ČUDEŽ ŽIVLJENJA«

Organizator

1. člen

Organizator nagradne igre je podjetje Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju imenovan tudi: »Merkur zavarovalnica« ali »organizator«).

Namen nagradne igre

2. člen

Organizator objavlja nagradne igre v reklamne namene za obiskovalce Facebook strani in v namene večje prepoznavnosti Facebook strani Merkur zavarovalnice.

Potek nagradne igre

3. člen

Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook, in sicer od 10.06.2021 do 16.06.2021 do 24. ure. Nagrajenci bodo objavljeni 17.06.2021 ob 12. uri na zidu profila Merkur zavarovalnice. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. ji v nagradni igri ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko le osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Udeleženec nagradne igre

4. člen

Udeleženec v nagradni igri postane vsaka oseba, ki preko Facebook oglasa (lead generation oglas) izpolnil  obrazec  s  kontaktnimi  podatki  ter  soglaša s  pogoji  sodelovanja  v  nagradni  igri in z obdelavo osebnih podatkov.  Šteje  se,  da  s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Merkur zavarovalnica d.d. in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo). Sodelujoči v nagradni igri se s svojim sodelovanjem strinja, da v kolikor je izžreban kot nagrajenec, dovoli objavo Facebook uporabniškega imena na zidu Facebook strani Merkur zavarovalnice.

Nagrade

5. člen

Nagradi sta 2 paketa vstopnic za koncert »Čudež življenja«, ki bo potekal 20.6.2012 ob 18. uri v koncertni dvorani Postojnske jame. Vsak paket vsebuje 2 vstopnici.

 

Razglasitev nagrajencev

6. člen

Nagrajenci in udeleženci bodo o rezultatih nagradne igre obveščeni na zidu Facebook profila https://www.facebook.com/MerkurZavarovalnica/. Rezultati nagradne igre so dokončni. Prejete nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.

Komisija

7. člen

Nagrajenci nagradne igre bodo izbrani z žrebom izmed vseh udeležencev. Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:

Matej Rožič, predsednik komisije,

Teo Benedetič, član komisije,

Ula Veber, članica komisije.

Prevzem nagrade

8. člen

Nagrajenec bo preko zasebnega Facebook sporočila in elektronske pošte prejel vse potrebne informacije o prevzemu nagrade. Nagrajenec lahko sprejem nagrade zavrne.

Nagrajenec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja s sprejemom nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne podatke. Prav tako nagrajenec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne igre. V teh primerih se nagrada ne podeli.

Nagrajenec ni upravičen do koriščenja nagrade, v kolikor ne bi predložil dokazil za vstop na koncertno prizorišče, kot je zapisano v 9. členu teh pogojev.

Pogoji  za vstop na prizorišče

9. člen

Prejemniki nagrad morajo za vstop na koncertno prizorišče izpolnjevati sledeče PCT pogoje.

Javne kulturne prireditve se lahko udeležijo le prejemniki nagrad in njihovi spremljevalci, ki imajo:

1. dokazilo o negativnem rezultatu PCR ali hitrega testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od prejema:

drugega odmerka cepiva proizvajalca Pfizer najmanj 7 dni, Moderne najmanj 14 dni,

prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

odmerka cepiva Janssen najmanj 14 dni,

3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Obvezujoča pravila

10. člen

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo spoštovali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na voljo na spletni strani Merkur zavarovalnice - www.merkur-zav.si/fb-4/. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija iz 7. člena ter splošnih pogojev, ki lahko za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Mladoletnost nagrajenca

11. člen

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Soglasje za obdelavo podatkov

12. člen

Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov osebno privolitev, da se njegovi podatki (Facebook uporabniško ime, ime, priimek in elektronska pošta) uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe izvedbe nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR).

V kolikor je podano tudi soglasje za neposredno trženje, se udeleženec v nagradni igri strinja tudi s tem, da se njegovi osebni podatki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za namene neposrednega trženja.

Sprememba pravil

13. člen

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

Odgovornost organizatorja

14. člen

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v tej nagradni igri ali zaradi prejema nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem organizator obvesti udeležence preko svojega profila na družbenem omrežju Facebook. Organizator v tem primeru ne odgovarja udeležencem za morebitno nastalo škodo.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki bi pri udeležencih ali nagrajencih nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Reševanje sporov

15. člen

Morebitne spore, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Veljavnost pravil

16. člen

Pravila pričnejo veljati dne 10.06. 2021.