Na začetno stran
Nahajate se: 
 

Pravila Nagradne igre za »Prehod plačila premije z UPN-QR plačilnega naloga na SEPA direktno bremenitev.«

1. člen: Organizator
Organizator nagradne igre je Merkur zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. člen: Namen nagradne igre
Organizator objavlja nagradno igro v promocijske namene bralcem izbranih revij in obiskovalcem spletne strani Link opens in new window http://www.merkur-zav.si/ ter z namenom prehoda načina plačila premij z UPN-QR plačilnega naloga na SEPA direktno bremenitev

3. člen: Potek nagradne igre
Nagradna igra poteka od trenutka objave v tiskanih medijih od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2018 (do 24. ure).
Nagrajenca bomo objavili na spletni strani Link opens in new window http://www.merkur-zav.si/ in na facebook strani Merkur zavarovalnice v osmih dneh po izteku nagradne igre. Nagradna igra se zaključi z žrebanjem. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Organizator žrebanja bo oštevilčil prejete obrazce z naključnim številom, pri čemer lahko uporabi vrtni red prejema. Žrebanje številk obrazcev bo potekalo računalniško, pri čemer bo računalniški program naveden v zapisniku o žrebanju.
Komisija vodi zapisnik o poteku žrebanja, v katerega se navede:
- datum in kraj žrebanja,
- število prispelih obrazcev,
- računalniški program, s katerim se je opravilo žrebanja
- rezultate žrebanja:

a) številko izžrebanega obrazca,
b) nagrado,
c) ime in priimek izžrebane osebe.

4. člen: Udeleženec nagradne igre
Udeleženec v nagradni igri postane vsaka oseba, ki pošlje pravilno izpolnjen obrazec na naslov podjetja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Merkur zavarovalnici in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo).

5. člen: Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od 1. 5. 2018 do vključno 31. 7. 2018 do 24. ure.

6. člen: Nagrada
Nagrada za izžrebanca je: Vikend paket za dve osebi v hotelu Sotelia v Termah Olimia
Vsak sodelujoči v nagradni igri prejme »anti-stress oblaček.«

7. člen: Razglasitev nagrajenca
Nagrajenec bo objavljen na spletni strani Link opens in new window http://www.merkur-zav.si. Žrebanja bodo 4. 6., 2. 7. in 6. 8. 2018
Vsak nagrajenec mora na elektronski naslov marketing@merkur-zav.si poslati vse potrebne podatke za prevzem nagrade, kot je določeno v 9. členu teh pravil. Rezultati nagradne igre so dokončni.

8. člen: Komisija
Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:
- Matej Rožič, predsednik komisije
- Luka Franetovič, član komisije
- Teo Benedetič, član komisije

9. člen: Prevzem nagrade
Organizator bo nagrajencu, potem ko mu bo le-ta posredoval vse potrebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko), omogočil koriščenje nagrade, predtem pa mu bo v podpis poslal izjavo o prevzemu nagrade.
Nagrajenec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja z izjavo o prevzemu nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne podatke. Prav tako nagrajenec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne igre. V teh primerih se nagrada ne podeli.
Prejete nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Z osebnimi podatki se je potrebno odzvati v roku enega tedna od dneva žrebanja.

10. člen: Obvezujoča pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na spletni strani Link opens in new window http://www.merkur-zav.si/ . Šteje se, da udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri sprejema določila teh Pravil in pogojev.
Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

11. Mladoletnost nagrajenca
V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

12. člen: Zasebnost in varstvo podatkov
Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, datum rojstva, spol) za namen izvedbe nagradne igre in podelitev nagrad. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
S prevzemom nagrade nagrajeni udeleženec dovoli organizatorju, da se njegovi osebni podatki (ime, priimek) objavijo na spletni strani Link opens in new window http://www.merkur-zav.si/, družbenih omrežjih ter v morebitnih drugih medijih, s katerimi razpolaga organizator.
Udeleženci oziroma nagrajenci za objavo njihovih imen, fotografij in posnetkov podelitve nagrad v medijih niso upravičeni do nikakršnega nadomestila ali povrnitve stroškov.
Udeleženec nadalje dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke uporablja za namen statistične obdelave, analize potrošniškega vedenja, segmentacije potencialnih strank ter za namen neposrednega trženja produktov in storitev organizatorja.
Navedene osebne podatke Merkur zavarovalnica hrani in obdeluje do vašega preklica privolitve. Če obstajajo potrebni pogoji, lahko zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, njihov popravek, omejitev obdelave, izbris vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo ali prenos k drugemu upravljavcu. Kadarkoli lahko tudi prekličete svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov ali ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja s pisno zahtevo s pisno zahtevo ali ustno na zapisnik, na naslovu Merkur zavarovalnica d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov varstvo.podatkov@merkur-zav.si.
Stranka ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si), če meni, da se njeni osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

13. člen: Sprememba pravil
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki ali vzroki na strani javnosti ali zahteve oblastnih organov.
Organizator bo o vseh spremembah in novostih akcije obveščal udeležence z objavami na spletni strani Link opens in new window http://www.merkur-zav.si/.

14. člen: Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.
15. člen: Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati 1. 5. 2018.

 
 
Brezplačna številka080 28 55
 
 
 
Cookie Consent