Na začetno stran
Nahajate se: 
 

Pogoji uporabe "aplikacije Merkur"

1. člen: Zastopanost spolov
a) Uredništvo je zavezano k zagotavljanju enake zastopanosti moških in žensk v jeziku, ki ga uporablja. Izrazi, kot je zaposleni, se uporabljajo v moški in ženski obliki, da se zagotovi zastopanost obeh spolov. Če pa je uporabljena le moška ali ženska oblika, je namen take rabe prispevati k večji razumljivosti besedila, beseda pa enakovredno predstavlja oba spola.
 
2. člen: Opredelitev pojmov
a) Stranke: Stranke so v skladu z opredelitvijo v teh pogojih nosilci zavarovanja oziroma zavarovanci Merkur zavarovalnice d.d., katerih pravice so podeljene z zavarovalno pogodbo, ne da bi bili sami nosilci zavarovanja, kot so zlasti zavarovanci in sozavarovanci.
b) Merkur: Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska 58, 1000 Ljubljana , matična številka 5648246000, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani (v nadaljevanju: "Merkur"),
c) Merkur Lifestyle, storitve d.o.o., Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: "Merkur Lifestyle"), je družba v 100-odstotni lasti družbe Merkur Lifestyle GmbH, ki je članica Skupine Merkur. Merkur Corporation: Merkur Corporation je samostojna zavarovalnica s sedežem v Gradcu in nosilka licence, ki jo podeljuje avstrijski organ za nadzor finančnega trga (FMA). Družba Merkur Corporation prek hčerinskih družb deluje v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji. Poleg zavarovalnic z licencami v matičnih državah družba Merkur Lifestyle in njene hčerinske družbe v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Češkem v kontekstu teh pogojev uporabe pripadajo družbi Merkur Corporation.
d) Aplikacija Merkur: Aplikacija Merkur je mobilna spletna aplikacija v lasti družbe Merkur, ki se lahko namesti na mobilne komunikacijske naprave (npr. mobilne telefone in tablice) in jo družba Merkur upravlja v sodelovanju z Merkur Lifestyle kot ponudnikom storitev.
e) Mobilna komunikacijska naprava za potrebe teh pogojev uporabe pomeni napravo (npr. pametni telefon ali tablični računalnik, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij
f) Pravice intelektualne lastnine so vse avtorske, sorodne ter druge pravice kot jih ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Uradni list RS, št. 21/1995 s spremembami), in tudi vse druge pravice intelektualne lastnine, zlasti pravice industrijske lastnine, kot jih ureja Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1, Uradni list RS, št. 45/2001 s spremembami) ter tudi morebitne druge pravice, podobne pravicam intelektualne lastnine.
 
3. člen: Splošne določbe

a) Družbe, ki pripadajo družbi Merkur Corporation, svojim strankam ponujajo program ugodnosti, prek katerega stranke prejemajo informacije o raznih posebnih ponudbah, ki so plod sodelovanja s partnerji družbe Merkur Corporation, in tako uveljavljajo ugodnosti (npr. cenovne popuste in rabate) pri rezervaciji produktov in/ali storitev, ki jih ponujajo partnerji. Sodelovanje v programu ugodnosti je z namestitvijo aplikacije Merkur brezplačno.

b) V ta namen je aplikacija Merkur strankam na voljo za prenos. Stranke lahko "aplikacijo Merkur" prenesejo in uporabljajo, po tem ko sprejmejo te pogoje uporabe, ki se brezplačno prenesejo na njihove mobilne komunikacijske naprave (npr. mobilne telefone ali tablice). "Aplikacija Merkur" strankam ponuja pregled izdelkov in/ali storitev, ki jih izvajajo partnerji družbe Merkur Corporation, kaže pa, katere ugodnosti (npr. cenovne popuste ali rabate) lahko stranke uveljavljajo pri rezervaciji teh produktov in/ali storitev. Partnerji strankam ponujene ugodnosti odobrijo po prejemu dokazila, da je bila "aplikacija Merkur" prenesena na njihove mobilne naprave.

c) Pravice in obveznosti, ki se nanašajo na uporabo "aplikacije Merkur", urejajo v tem dokumentu opisani pogoji uporabe.

d) "Aplikacija Merkur" je brezplačna dodatna ponudba za stranke, katere namen je strankam zagotavljati informacije ter jim v obliki programa ugodnosti omogočiti, da izkoristijo ugodnosti pri rezervaciji produktov in/ali storitev, ki jih ponujajo izbrani partnerji družbe Merkur.

 
4. člen: Varstvo podatkov

a) Aplikacija Merkur je podatkovna aplikacija, ki jo upravlja družba Merkur v sodelovanju s ponudnikom storitev, tj. Merkur Lifestyle, da bi strankam omogočila, da se seznanijo z vsemi posebnimi ponudbami in ugodnostmi, ki jih ponujajo partnerji, ter jih tudi izkoristijo.

b) Kot stranka družbe Merkur si lahko posebne ponudbe in ugodnosti ogledate po namestitvi aplikacije Merkur. V tej podatkovni aplikaciji so podatki shranjeni izključno za namen upravljanja programa ugodnosti. S vnosom številke stranke lahko podatke vašega profila povežemo s številko police in tako zagotovimo spoštovanje pogodbenega razmerja. Da bi ponujeno ugodnost uveljavili, poiščemo in uporabimo vse vaše podatke, potrebne za vašo včlanitev v program ugodnosti ter obdelavo in spremljanje vaših rezervacij; ti podatki vključujejo podatke, ki jih najdemo v vašem profilu za aplikacijo (ime in priimek, elektronski naslovi).

c) Teh podatkov ne uporabljamo za druge namene (npr. trženje), razen če med identifikacijo vaših podatkov ločeno podate svoje soglasje k naši pogodbi o varstvu osebnih podatkov.

d) Podobno nobeni vaši podatki med izvedbo rezervacije ne bodo posredovani ustreznim partnerjem.

e) Navedene osebne podatke lahko družba Merkur hrani in obdeluje neomejen čas oz. do vašega pisnega preklica privolitve. Od družbe Merkur lahko kadarkoli zahtevate vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris vaših osebnih podatkov oziroma prekličete svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov s pisno zahtevo, poslano na naslov: Merkur zavarovalnica, d.d., Služba za marketing, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@merkur-zav.si.

f) Osebni podatki, ki pripadajo članu programa ugodnosti in so shranjeni v našem sistemu, so potrebni za izvajanje programa ugodnosti. Če teh podatkov ne zagotovite, rezervacije v okviru programa ugodnosti ni možno izvesti.

g) Merkur osebnih podatkov brez soglasja stranke ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko je obveznost posredovanja izrecno določena z veljavnimi predpisi.

 
5. člen: Zahteve glede uporabe in pravice intelektualne lastnine

a) Uporaba "aplikacije Merkur", kot je opisana zgoraj, poteka v skladu s temi pogoji uporabe. Zahteva, ki mora biti izpolnjena, da se dovoli uporaba, je ustrezna zavarovalna pogodba (št. stranke in št. aktivne pogodbe) , sklenjena z družbo Merkur, uporaba "aplikacije Merkur" v programu app store, sprejem pogojev uporabe, opisanih v tem dokumentu, in namestitev "aplikacije Merkur" na mobilni komunikacijski napravi ( npr. mobilni telefon ali tablica). Stranke so dolžne med registracijo predložiti resnične, veljavne in popolne informacije ter svoje podatke posodabljati. Stranke nosijo tveganje škode, ki nastane zaradi napačnih ali zastarelih podatkov.

b) Vsi podatki, podobe ter druge informacije v aplikaciji Merkur so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.

c) Stranke se zavezujejo "aplikacijo Merkur" uporabljati izključno za lastne namene in jo ščititi pred nepooblaščeno uporabo. Strankam je prepovedano informacije, ki so jim zagotovljene med uporabo "aplikacije Merkur", uporabljati, naprej distribuirati ali zagotavljati tretjim osebam.

d) Z namestitvijo aplikacije Merkur na njihove mobilne telekomunikacijske naprave pridobi stranka neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svoji mobilni telekomunikacijski napravi, in sicer za osebno (nekomercialno) uporabo.

e) Družba Merkur na stranko ne prenaša nobene avtorske pravice ali druge pravice industrijske lastnine na in v zvezi z aplikacijo Merkur (med drugim tudi pravice do uporabe blagovne znamke, logotipa, imena,...), temveč mu podeljuje zgolj neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe zadevne aplikacije na način in v obsegu, ki sta določena v teh pogojih uporabe.

Uporabnik zlasti ne sme:
• izdelovati kopij aplikacije Merkur;
• namestiti aplikacije Merkur; na strežnik ali drugo platformo;
• na kakršenkoli način distribuirati Mobilne aplikacije ali omogočiti dostopa do aplikacije Merkur preko omrežja;
• dajati aplikacijo Merkur; v najem ali podeljevati podlicenc za uporabo aplikacije Merkur;
• aplikacijo Merkur prevesti, prilagoditi, prirediti ali kako drugače posegati v delovanje aplikacije Merkur.

f) Omejitve pravic, določene v tem členu, ne omejujejo pravic, ki stranki pripadajo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007 s spremembami) in predpisi s področja varstva potrošnikov.

 
6. člen: Pogodba o uporabi
a) S sprejemom pogojev uporabe in namestitvijo "aplikacije Merkur", kot je opisana zgoraj, je med stranko in družbo Merkur brezplačno sklenjena pogodba o uporabi aplikacije Merkur (v nadaljevanju: pogodba o uporabi). Stranka je dolžna plačati prenos podatkov, ki ga stranki zaračuna njegov ponudnik elektronskih komunikacijskih storitev v skladu z veljavnim cenikom ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev za prenos podatkov.
 
7. člen: Pravica do odstopa
a) Stranke smejo od pogodbe o uporabi odstopiti v 14 dneh od sklenitve le-te (v nadaljevanju: odstopni rok) brez navedbe razloga za odločitev (43č. člen Zakona o varstvu potrošnikov-ZVPot). Obvestilo o odstopu (z nedvoumno izjavo iz katere jasno izhaja, da stranka odstopa od pogodbe), se lahko v pisni obliki pošlje na naslov Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana ali pa na drugem trajnem mediju, ki je stranki na razpolago oziroma do njega lahko dostopa. Šteje se, da je stranka podala odstopno izjavo pravočasno, če jo je poslala v odstopnem roku.
 
8. člen: Obseg uporabe
a) Družba Merkur lahko kadarkoli preneha zagotavljati aplikacijo Merkur tako, da o tem na primeren način obvesti stranke (npr. z objavo na svoji spletni strani).

b) Stranka ima pravico kadar koli prenehati z uporabo aplikacije Merkur tako, da sama deaktivira uporabniški račun.

c) Družba Merkur ima pravico brez predhodnega opozorila onemogočiti dostop do oz. uporabo aplikacije Merkur vsaki stranki, ki krši te pogoje uporabe.

d) V primeru prenehanja zagotavljanja oz. uporabe aplikacije Merkur skladno s tem členom, stranki avtomatično preneha pravica do uporabe aplikacije Merkur kot je določena s temi pogoji uporabe. Stranka je nadalje dolžan nemudoma prenehati z uporabo aplikacije Merkur, prav tako pa je dolžna tudi uničiti oz. izbrisati vse kopije aplikacije Merkur.

 
9. člen: Odgovornost

Stranka je seznanjena in se strinja, da:
• so podatki in vsebine, ki jih stranka pridobi preko aplikacije Merkur, zgolj informativne narave ter služijo kot informativni pripomoček; zato družba Merkur ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba Merkur tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last družbe Merkur. Prav tako si družba Merkur pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine v aplikaciji Merkur.
• je v celoti odgovorna za vse podatke, ki jih posreduje za namestitev in uporabo aplikacije Merkur, pri čemer pod nobenim pogojem družba Merkur ni odgovorna za kakršnokoli posledico, ki bi jo stranka utrpela;
• aplikacija Merkur ni popolnoma varna in zanesljiva ter da družba Merkur ne prevzema nobene odgovornosti glede funkcionalnosti in kvalitete aplikacije Merkur;
• družba Merkur ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti za stvarne napake in kakršnekoli druge pomanjkljivosti aplikacije Merkur kakor tudi za pravne napake;
• družba Merkur ne more zagotavljati, da aplikacija Merkur ustreza vsem zahtevam in potrebam stranke;
• družba Merkur ne more zagotavljati delovanja aplikacije Merkur in ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti v primeru izpada omrežij, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje aplikacije Merkur, ter da družba Merkur ne odgovarja za primere višje sile;
• družba Merkur v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev stranki za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe aplikacije Merkur, ampak si bo za nemoteno delovanje aplikacije Merkur zgolj prizadevala;
• nosi vso odgovornost za ustrezno zaščito vseh podatkov na nosilcih (npr. trdi tisk, pametni telefon, tablični računalnik, idr.) ter da družba Merkur ne odgovarja za kakršnokoli škodo v primeru izgube teh podatkov ter ne odgovarja za nedelovanje aplikacije Merkur v primeru, če stranka ne izpolnjuje tehničnih in drugih pogojev za uporabo aplikacije Merkur;
• družba Merkur ne jamči, da Mobilna aplikacija deluje brezhibno in brez prekinitev ter da ne vsebuje nobene škodljive oz. nevarne programske kode;
• družba Merkur ne jamči, da aplikacija Merkur deluje na vseh aplikacijah in v kombinaciji z vsako strojno in programsko opremo
• družba Merkur; ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti glede zanesljivosti in kvalitete povezave aplikacije Merkur z internetom oz. zanesljivosti in kvalitete prenosa na internetu ali kateremkoli drugem komunikacijskem kanalu.

b) Odškodninska odgovornost družbe Merkur za lahko malomarnost je izključena v najširšem obsegu kot je dovoljen z veljavnimi prepis

c) V najširšem obsegu kot je dovoljen z veljavnimi prepisi, družba Merkur ne odgovarja za izgub dohodka, izgubo podatkov in katerokoli drugo posledično in posredno škodo.

d) Družba Merkur ne odgovarja za škodo, ki nastane v posledici neizpolnitve obveznosti družbe Merkur v primeru višje sile.

 
10. člen: Odpoved

a) Pogodbene stranke imajo pravico kadar koli odpovedati nadaljnjo uporabo "aplikacije Merkur", in sicer v pisni obliki ali s pismom ter brez navedbe razloga, kakor tudi brez odpovednega roka, pri čemer odpoved začne veljati na delovni dan, ki sledi dnevu, ko je bila odpoved dana.

b) Pogodbene stranke nimajo pravice vložiti kakršnih koli zahtevkov, ki se nanašajo na odpoved pravici do uporabe "aplikacije Merkur".

 
11. člen: Končne določbe

a) Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj aplikacije Merkur ima družba Merkur pravico do objave nove verzije aplikacije Merkur. Stranka bo o novi verziji aplikacije Merkur obveščena bodisi preko same aplikacije Merkur bodisi bo posodobitev aplikacije Merkur izvedena avtomatično preko mobilne komunikacijske naprave. Ti pogoji uporabe veljajo tudi za vse morebitne kasnejše nadgradnje oz. nove verzije oz. kakršne koli druge spremembe aplikacije Merkur, če družba Merkur za posamezni primer izrecno ne določi drugače.

b) V primeru nedovoljene uporabe aplikacije Merkur oz. v primeru kakršnih koli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije Merkur, ima družba Merkur pravico izvesti vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katere koli druge osebe (npr. preprečitev dostopa do aplikacije Merkur).

c) Družba Merkur ima pravico te pogoje uporabe kadar koli spremeniti. O spremembi teh pogojev uporabe bo družba Merkur stranke obvestila na običajno zanesljiv način (npr. z objavo na svoji spletni strani).Stranka, ki se s spremembo teh pogojev uporabe ne strinja, je dolžna nemudoma prenehati z uporabo aplikacije Merkur. Če z uporabo aplikacije Merkur stranka ne preneha, se šteje, da se s spremembo teh pogojev uporabe strinja.

d) V kolikor bi bile posamezne določbe teh pogojev uporabe iz kakršnihkoli razlogov neveljavne ali nične, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb, ki kljub temu ostanejo zavezujoče.

e) Za presojo vsebine teh pogojev uporabe velja pravo Republike Slovenije. Uporaba določb Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga (Dunajska konvencija) je izrecno izključena.

f) Ti pogoji uporabe začnejo veljati z dnem objave aplikacije Merkur.

 
 
Brezplačna številka080 28 55
 
 
 
Cookie Consent